Reklamacje

1. W przypadku wad lub niezgodności produktów z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą elektroniczną na adres e-mail hb@heartbeat-clothing.com lub pocztą tradycyjną.

2. Druk reklamacji jest do pobrania na stronie internetowej.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

5. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

6. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

7. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

Zwrot zakupionych produktów

1. Użytkownik - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W takim przypadku Użytkownik – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sprzedający zwraca na rachunek bankowy Użytkownika – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

3. W przypadku odbioru osobistego zamówionych produktów, Zamawiający nie ma możliwości zwrotu zakupionych towarów, może jedynie dokonać wymiany na inny towar za równowartość zakupionych uprzednio produktów. Prosimy o rozważne zakupy.

4. Koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08). Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy. W tym celu może skorzystać z udostępnionego w serwisie wzoru pisma.


Przejdź do góry